Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om ABC

Pågående projekt

Implementering och spridning av Komet och ABC. Klicka här för att läsa mer.


Randomiserad studie av ABC 2014

Titel: Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial of All Children in Focus
Författare: Malin Ulfsdotter, Pia Enebrink and Lene Lindberg

I denna studie utvärderades om ABC har effekter på föräldrars self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga i situationer kopplade till föräldraskapet) och barns hälsa och utveckling.

621 föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år deltog i studien. De blev slumpmässigt tilldelade till att antingen gå ABC med en gång eller stå på väntelista i 6 månader (kontrollgrupp). Alla föräldrar fyllde i frågeformulär innan insatsen startade, två veckor efter dess avslut och 6 månader efter gruppens start. Kontrollgruppen svarade på frågor medan de stod på väntelista.

Interventionsgruppens och väntelistegruppens svar på 6-månadersuppföljningen jämfördes. Föräldramässig self-efficacy hade ökat mer för dem som deltagit i ABC än i jämförelsegruppen. Det var också större ökningar av barnens hälsa och utveckling i ABC-gruppen. I vissa familjer var förbättringen större än hos andra. För föräldrar som skattade sin mentala hälsa sämre innan de deltog i ABC var förändringen större i båda måtten. Föräldrar som hade en universitetsutbildning och mer än ett barn i familjen ökade sin self-efficacy mer än andra och effekter på hälsa och utveckling var större hos barn som var äldre.