Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Förstärkt Komet

Uppsats Förstärkt Komet 2007

Titel: An Effectiveness Study Comparing Enhanced and Regular Parent Management Training for Children with Conduct Problems 
Författare: Martin Forster, Ella Seppälä, Piret Kams och Lennart Melin 

I denna kontrollerade studie utvärderades effekter av två insatser för föräldrar. Förstärkt Komet jämfördes med en föräldrainsats som erbjöds inom barnpsykiatrin. I studien deltog 42 barn i åldrarna 3-12 år med uppförandeproblem. Familjerna som deltog karaktäriserades av riskfaktorer för att inte svara på behandling, så som depression/ångest hos föräldrarna, att vara ensamstående och arbetslöshet. Föräldrarna skattade barnens uppförandeproblem och depression/ångest hos sig själva innan och efter insatsen.

Efter behandlingen fann man stora signifikanta effekter på alla utfallsmått i fördel för förstärkt Komet. Slutsatsen var att familjer som löper risk att inte svara på behandling behöver extra stöd och utbildning för att dra nytta av föräldrastödsprogram.


Effektutvärdering av förstärkt Komet 2012

Titel: Effektutvärdering av förstärkt Komet 
Författare: Jenny Jakobsson

Förstärkt Komet är utvecklat för att passa psykosocialt belastade föräldrar som har barn i åldrarna 3-12 år. I denna studie utvärderas effekter av programmet jämfört med de insatser som socialtjänsten traditionellt erbjuder denna grupp. Föräldrarna besvarade frågor om barnens problematiska beteende och sociala förmåga samt om föräldrarnas uppfostringsstrategier och psykiska hälsa.

I studien gav förstärkt Komet signifikanta positiva resultat gällande nästan alla mått jämfört med traditionella insatser. Effekterna höll även i sig över tid, vilket syntes vid en ettårsuppföljning. Dessutom var föräldrarna som deltagit i Komet nöjdare och de rapporterade att familjens sätt att fungera hade förändrats som en följd av insatsen i större grad än de andra.

Utifrån denna utvärdering rekommenderas det att överväga förstärkt Komet som ett förstahandsval för barn när utagerande beteendeproblem förekommer och då deras föräldrar är psykosocialt belastade.