Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om iKomet

Pågående projekt

Implementering och spridning av iKomet. Klicka här för att läsa mer.

Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri. Klicka här för att läsa mer.


iKomet vs Family Check-Up 2017

Titel: Randomized effectiveness Trial of the Family Check-Up versus Internet-delivered Parent Training (iComet) for Families of Children with Conduct Problems
Författare: Ata Ghaderi, Christina Kadesjö, Annika Björnsdotter och Pia Enebrink

I studien undersöktes resultat av Family Check-Up (FCU) och iKomet. 231 familjer med ett barn med uppförandeproblem blev slumpmässigt tilldelade en av behandlingarna.

I iKomet-gruppen var det fler som hoppade av (39%) än i FCU (23%). Efter behandlingen fanns det signifikanta effekter av båda behandlingarna, baserat på föräldrarnas rapporteringar. Varken barnens eller lärarens rapporteringar indikerade några signifikanta förändringar i några variabler. Vid 1 och 2-årsuppföljningar fanns förbättringarna av behandlingarna kvar för båda behandlingsgrupper.

En större andel barn i FCU-betingelsen blev återställda efter behandlingen gällande trotsbeteende, ouppmärksamhet och uppförandeproblem, jämfört med iKomet, men nästan inga av dessa skillnader var signifikanta vid 1 och 2-årsuppföljningarna. Inga av de moderatorer (barnens ålder, föräldrarnas inkomst eller utbildning, eller grad av motivation efter behandlingen) eller mediator (bland annat passande eller hårt föräldraskap) av utfallen som undersöktes var signifikanta.


Randomiserad studie av iKomet: 18 månaders uppföljning 2015

Titel: Eighteen-Month Follow-Up of Internet-Based Parent Management Training for Children with Conduct Problems and the Relation of Homework Compliance to Outcome
Författare: Jens Högström, Pia Enebrink, Bo Melin och Ata Ghaderi

I studien utvärderades om resultat från den randomiserade studien av iKomet publicerad 2012 (se ovan) höll i sig 18 månader efter behandlingen. Det utvärderades också om effekterna kunde förutspås av familjernas noggrannhet med hemuppgifter.

Deltagarna var de föräldrar till 58 barn som hade genomfört i iKomet i orginalstudien. 32 av dessa föräldrar besvarade enkäter vid alla tre mättillfällen (för-, efter- och uppföljningsmätning).

Resultaten visar att barnens uppförandeproblem fortsatte minska under de 18 månaderna efter insatsen. Föräldrafärdigheter blev samtidigt något sämre från direkt efter behandlingen. Studien visar också att förändringarna som rapporterades vid eftermätningen kunde förutspås av hur väl föräldrarna använde sig av hemuppgifter som syftade till att minska negativt beteende.


Randomiserad studie av iKomet 2012

Titel: Internet-based parent management training: A randomized controlled study
Författare: Pia Enebrink, Jens Högström, Martin Forster och Ata Ghaderi

I studien utvärderades effekter och kostnader av det internetbaserat föräldraträningsprogrammet för barn med uppförandeproblem, iKomet.

Föräldrar till 104 barn med beteendeproblem i åldrarna 3-12 år blev slumpmässigt tilldelade till antingen föräldraträning eller till att stå på väntelista (kontrollgrupp). Diagnostisk bedömning gjordes innan behandlingen. Föräldrarna skattade barnens externaliserande beteenden och föräldrastrategier före behandling, efter och vid en 6-månadersuppföljning.

Efter behandlingen visade barn vars föräldrar hade deltagit i insatsen en större minskning i uppförandeproblem jämfört med barnen som stod på väntelista. Effektstorlekarna var medelstora till stora. Bland de föräldrar som genomgått iKomet minskade dessutom deras användning av hård och inkonsekvent disciplin och de använde mer positiv beröm. Resultaten på beteendeproblem fanns kvar efter ett halvår. Studiens resultat är jämförbart med många gruppbaserade föräldraträningsproblem. Författarna menar att effektiviteten, den låga kostnaden och höga tillgängligheten gör att behandlingen passar väl i ett stepped care-program. I ett stepped care-program kan behandling regleras till att bli mer eller mindre intensiv utifrån en uppsättning program som varierar i intensitet och efter varje familjs behov.