Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Komet för lärare

Randomiserad kontrollerad studie 2012 

Titel: A Randomized Controlled Trial of a Standardized Behavior Management Intervention for Students With Externalizing Behavior
Författare: Martin Forster, Knut Sundell, Richard J. Morris, Martin Karlberg, and Lennart Melin

En randomiserad kontrollerad studie av Komet för lärare. Interventionen utfördes inom skolan, inriktat på studenter med externaliserande beteende. 100 studenter i första och andra klass från 38 skolor blev slumpmässigt tilldelade till antingen interventionen eller en kontrollgrupp. Skattningar gjordes före interventionen, efter (6 månader senare) och vid uppföljning (14 månader efter interventionens start).

Interventionen hade signifikanta effekter på studenternas externaliserande beteende och lärarnas beteendehantering. Effekterna fanns både direkt efter behandlingen och vid uppföljningen. Interventionens effekt på studenternas beteende medierades av förändring i lärarnas beteende.

Länk till abstract.


Fallstudier 2010

Titel: Komet för lärare, En experimentell fallstudie 
Författare: Martin Forster och Julia Zyto 

I studien undersöktes effekter av Komet för lärare på barn med utagerande beteendeproblem. Fem lärare med en fokuselev var deltog i studien. Eleverna gick i förskoleklass, årskurs ett, tre och fem. Studien var både kvantitativ och kvalitativ. I den kvantitativa delen var metoden en experimentell fallstudie med upprepade mättillfällen. För att undersöka om insatsen har effekt följs då deltagarna över tid genom observation av relevanta beteenden. Studiens kvalitativa del innefattade intervjuer med lärarna.

Resultaten visade stora positiva effekter av Komet. Framförallt gällande utagerande beteende hos eleverna. Insatsen ledde till stora minskningar av antalet allvarligare konflikter och mängden störande beteende i klassrummet.

En annan förbättring var att lärarnas tillsägelser blev mycket mindre frekventa. Under studien ökade också andelen tid av lektionerna som eleverna ägnade sig åt att arbeta, och programmet bidrog till att klasserna fungerade bättre. Något som dock inte påverkades betydligt var hur mycket lärarna uppmuntrade eleverna.

Förbättringar av insatsen syntes redan tidigt. Studien visar bra resultat av insatser som innefattar hela klasser.

Läs rapporten här.