Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Tryggare barn

Forskningsprojektet om Tryggare barn – pilotstudie och randomiserad studie

Karolinska Institutet bedriver just nu två studier om insatsen Tryggare barn: en icke-randomiserad pilotstudie samt en större randomiserad studie. Nu är pilotstudien genomförd och klar för publicering, vilket medför att vi här kan dela med oss av preliminära resultat. Det är viktigt att påpeka att resultaten är just preliminära, eftersom studien måste genomgå en granskning av oberoende forskare innan den kan publiceras i sin helhet. Vidare bör resultaten från pilotstudien även efter publicering betraktas som preliminära, eftersom den större randomiserade studien som fortfarande pågår kommer att ge säkrare svar på vilka effekter Tryggare barn ger. Men till dess ger resultaten från pilotstudien ändå värdefull information och en indikation på hur Tryggare barn fungerar. Klicka här för att läsa mer om den pågående, randomiserade studien.

Bakgrund till forskningsprojektet

Förekomsten av våld inom familjer är ett globalt problem. Trots detta finns få studier där man utvärderat insatser för att minska risken för våld mot barn. I de studier som gjorts har föräldrastödsprogram visats lovande. Samtidigt pekar tidigare projekt på att verksamheter möter stora utmaningar när de ska implementera och utföra insatser som tidigare utvärderats i forskning. Mot bakgrund av detta startade forskningsprojektet om föräldrastödsprogrammet Tryggare barn. Programmet har tagits fram med det specifika syftet att minska risken för våld mot barn och kunna implementeras inom svensk socialtjänst som en tidig intervention till familjer där det finns risk för våld. Nedan redovisas preliminära resultat från pilotstudien, vars syfte var att utvärdera hur väl det gick att genomföra och implementera Tryggare barn inom socialtjänsten samt att undersöka preliminära effekter på risk för att barn utsätts för våld eller kränkningar igen.


Pilotstudien av Tryggare barn klar för publikation! 

Hur genomfördes pilotstudien?

Rekryteringen ägde rum i socialtjänsten i 16 svenska kommuner, vars behandlare utbildades i Tryggare barn. Totalt 67 familjer som var aktuella för en orosanmälan för våld eller kränkning mot barn deltog. En grupp familjer fick Tryggare barn och en grupp (kontrollgrupp) fick socialtjänstens ”sedvanliga insatser”. Mätningarna omfattade frågeformulär till föräldrar och barn samt till socialtjänstpersonal från de kommuner som deltog. Information om hur väl det gick att genomföra insatserna samt i vilket utsträckning familjerna blivit aktuella igen samlades in från socialtjänsten upp till ett och ett halvt år efter respektive familj påbörjat studien.

 

Vad visade studien?

Till att börja med visade studien att Tryggare barn i hög grad kunde genomföras och implementeras som tänkt inom socialtjänsten, både medan rekryteringen till studien pågick och två år efter dess avslut. Resultaten pekar även på att Tryggare barn kan vara effektiv för att minska risken för återupprepat våld. Under uppföljningstiden (18 månader) var det mer sällsynt att familjer som fått Tryggare barn blev anmälda igen till socialtjänsten, jämfört med familjer i kontrollgruppen. Samtidigt var det små eller inga skillnader mellan grupperna på  de flesta självskattade mått på riskfaktorer för våld och kränkning. 

 

Vad händer nu?

Studien kommer nu skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning. Mer detaljer om resultaten kommer när den granskningen är genomförd och studien blivit publicerad. Rekryteringen av deltagande familjer till den större randomiserade studien pågår fortfarande, men närmar sig slutfasen. Det kommer dock att dröja ytterligare minst ett år innan resultat från den studien är färdiga, eftersom data från uppföljande mätningar måste hämtas in och analyseras.