Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Tryggare barn

Forskningsprojektet om Tryggare barn

Karolinska Institutet bedriver två studier om insatsen Tryggare barn: en icke-randomiserad pilotstudie samt en större randomiserad studie. I båda studier jämförs Tryggare barn med sedvanlig handläggning/insatser. Pilotstudien publicerades januari 2022. I den randomiserade studien samlas fortfarande uppföljningsmätningar in.

Bakgrund till forskningsprojektet

Förekomsten av våld inom familjer är ett globalt problem. Trots detta finns få studier där man utvärderat insatser för att minska risken för våld mot barn. I de studier som gjorts har föräldrastödsprogram visats lovande. Samtidigt pekar tidigare projekt på att verksamheter möter stora utmaningar när de ska implementera och utföra insatser som tidigare utvärderats i forskning. Mot bakgrund av detta startade forskningsprojektet om föräldrastödsprogrammet Tryggare barn. Programmet har tagits fram med det specifika syftet att minska risken för våld mot barn och kunna implementeras inom svensk socialtjänst som en tidig intervention till familjer där det finns risk för våld.


Pilotstudie av Tryggare barn 2022

Titel: Feasibility and implementation of Safer Kids – A parenting program to reduce child abuse
Författare: Livia van Leuven, Maria Lalouni, Pia Enebrink, Kimmo Sorjonen & Martin Forster

Hur genomfördes studien?

Rekryteringen ägde rum i socialtjänsten i 16 svenska kommuner, vars behandlare utbildades i Tryggare barn. Totalt 67 familjer som var aktuella för en orosanmälan för våld eller kränkning mot barn deltog. En grupp familjer fick Tryggare barn och en grupp (kontrollgrupp) fick socialtjänstens ”sedvanliga insatser”. Mätningarna omfattade frågeformulär till föräldrar och barn samt till socialtjänstpersonal från de kommuner som deltog. Information om hur väl det gick att genomföra insatserna samt i vilket utsträckning familjerna blivit aktuella igen samlades in från socialtjänsten upp till ett och ett halvt år efter respektive familj påbörjat studien.

 

Vad visade studien?

Till att börja med visade studien att Tryggare barn i hög grad kunde genomföras och implementeras som tänkt inom socialtjänsten, både medan rekryteringen till studien pågick och två år efter dess avslut. Resultaten pekar även på att Tryggare barn kan vara effektiv för att minska risken för återupprepat våld. Under uppföljningstiden (18 månader) var det mer sällsynt att familjer som fått Tryggare barn blev anmälda igen till socialtjänsten, jämfört med familjer i kontrollgruppen. Samtidigt var det små eller inga skillnader mellan grupperna på  de flesta självskattade mått på riskfaktorer för våld och kränkning.