Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Nationella implementeringsprojektet av ABC, Komet och iKomet


Information om forskningsprojektet

Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om att delta i en studie som handlar om att utvärdera kvalitén i föräldrastödsprogrammen ABC, Komet och iKomet. Du kommer gå ett av de tre programmen. Projektet pågår över nästan hela landet och alla vårdnadshavare som deltar i programmen erbjuds att vara med i studien. I projektet utvärderas vad som påverkar kvalitén i programmen när de används av kommuner och landsting. Komet och ABC har i tidigare forskning visats ha positiva effekter på barn och föräldrar i familjelivet, men för att programmen ska användas på rätt sätt och nå fler familjer är detta projekt mycket viktigt.

Vad innebär studien för er?

Om du väljer att delta i denna studie får du besvara två formulär med frågor, det ena i början och det andra i slutet av programmet. Det är den eller de vuxna som deltar i programmet som besvarar frågorna. Det tar 5-10 minuter att besvara formuläret vid varje tillfälle, som innehåller frågor om barns och vårdnadshavares beteenden, upplevelser och relationer. Om du hoppar av programmet kan du komma att få en förfrågan om att besvara en enkät hemma. Det är samma enkät som du annars hade fått besvara i slutet av programmet.

Alla formulär besvaras på en webbsida som används för forskningsprojekt på Karolinska institutet. Innehållet på sidan är skyddat och krypterat för att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Vilka är riskerna?
Det finns inga kända risker med att delta i ABC, Komet eller iKomet.

Finns det några fördelar?
Fördelen med att delta i denna studie är att du bidrar till viktig forskning om hur programmen kan spridas till fler familjer på ett bra sätt.

Sekretess, tystnadsplikt, databearbetning
Alla uppgifter om din/er medverkan i projektet kommer att behandlas konfidentiellt. Svar på frågeformulär kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Forskarna lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Under den tid du/ni medverkar i studien kommer personuppgifter och svaren på formulären att lagras i krypterad form på den skyddade servern på Karolinska institutet.

Personuppgifter
Personuppgifter hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet. KI:s dataskyddsombud är Mats Gustavsson, Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM, tfn 08-524 800 00. Ändamålet med behandlingen är att vetenskapligt utvärdera föräldrastödsprogrammen Komet och ABC enligt ovan. Vi behandlar de uppgifter du och dina gruppledare anger på studiens enkäter. Detta avser:

  1. Namn, information om föräldraskap, kommun och utbildningsnivå där vår rättsliga grund baseras på att behandlingen är nödvändig för en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.e i dataskyddsförordningen)
  2. Känsliga personuppgifter (framförallt om hälsa) om dig och ditt barn, om barnet kan identifieras utifrån indirekta uppgifter på enkäten, exempelvis om du bara har ett barn med det kön och födelseår du anger. Eftersom vi behöver dina personuppgifter för ett vetenskapligt ändamål har vi en laglig grund för behandlingen (artikel 9.j i dataskyddsförordningen).

När studien är avslutad och data analyserad kommer alla uppgifter om dig som finns på servern att raderas permanent. Därefter kommer data enbart att sparas utan någon koppling till personuppgifter. Det kommer alltså vara omöjligt att identifiera vem som har svarat på frågorna i formulären.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut uppgifter om de personuppgifter vi har om dig och ditt barn. Du har rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter, begära att vi begränsar behandlingen eller att vi raderar alla uppgifter om er. Kontakta då ansvarig forskare Martin Forster (se nedan). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information om studiens resultat?
Resultaten kommer att publiceras i form av vetenskapliga rapporter i tidskrifter. Du som deltagare kan även få information om resultaten av studien genom att skriftligen kontakta ansvarig forskare. Undersökningsresultaten kommer enbart att presenteras på gruppnivå. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras i någon rapport från studien.

Ersättning
Det utgår ingen ersättning för att delta i studien.

Frivillighet

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt/ert deltagande utan att ange någon särskild förklaring. Den hjälp du/ni får av verksamheten som erbjuder ABC, Komet eller iKomet påverkas inte av om ni deltar i studien eller inte.

Om du/ni vill ha ytterligare information om studien eller avbryta ditt/ert deltagande, prata med er kontakt där ni går föräldragruppen eller kontakta ansvarig forskare.

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet

Ansvarig forskare är:

Martin Forster
Fil. dr., Leg. psykolog
Sektionen för Psykologi
Karolinska Institutet,
Nobels väg 9-11
171 65 Solna
E-post: martin.forster@ki.se
Telefon: 0709424225


I menyn nedan kan man välja språk. Översättningen är dock automatisk (via google) vilket gör att den håller låg kvalitet.
Vi rekommenderar därför att den bara används som hjälpmedel i väntan på riktiga översättningar.

Grupphjälparen får förklara och förtydliga ord eller meningar som verkar konstiga i den automatiska översättningen.